Algemene voorwaarden

BEROEPENFEEST VMBO/ONDERWIJS ON STAGE®

Directeur, auteur en landelijke projectleider Onderwijs/VMBO On Stage®:

Amy van der Ham (directeur, handelsnaam Onderwijs On Stage)

ALGEMEEN

a. Deze voorwaarden gelden voor huidige deelnemers en participanten, alsmede voor partijen en personen die eerder deelnamen en/of gebruiksrecht hadden. Het niet respecteren van deze voorwaarden kan juridische en financiële gevolgen hebben. Eenieder respecteert deze rechten m.b.t. eigendom en copyrights, ook tijdens en na eerdere deelname, en tot vijftien jaar hierna.

b. Naast de algemene voorwaarden zijn de bepalingen in de deelnameovereenkomst van toepassing.

c. Deelnemende partijen en personen informeren zich over de toepassing van de (AVG) binnen VMBO On Stage middels onze Privacyverklaring zoals gepubliceerd op deze website.

INTELLECTUEEL EIGENDOM EN COPYRIGHTS

d. Inhoud en vorm van VMBO On Stage is een nieuw -niet afgeleid van een bestaand- werk en daarmee een zgn. ‘intellectuele schepping’. Het intellectueel eigendom, copyrights en rechten van VMBO On Stage® liggen bij Onderwijs On Stage. VMBO On Stage® is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau, tevens is de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen (Wbb) van kracht.

e. Woord & Beeldmerk van Beroepenfeest VMBO On Stage® zijn gedeponeerd en beschermd met copyrights.

f. Alle onderdelen, formats en materialen behorend bij het project en de website zijn ontwikkeld door Onderwijs On Stage, zijn eigendom van Onderwijs On Stage.

g. Alle onderdelen, formats, kennis en materialen verkregen van-door-over On Stage zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet voor andere doelen gebruikt worden dan in de deelnameovereenkomst opgenomen, en ook niet:

  • aan belangstellenden te verstrekken, ter inzage gegeven, te gelde gemaakt of te openbaren
  • in zijn geheel of op onderdelen te kopiëren/wijzigen, onder een andere naam te gebruiken, of elders toegepast
  • op welke wijze dan ook zelf of met/door anderen, afgeleiden of varianten van On Stage® te ontplooien

h. Deelname en gebruik maken van het concept en (les)materialen, en toekenning van de -indien beschikbaar- landelijke cofinanciering, zijn voorwaardelijk verbonden aan de bepalingen in de deelnameovereenkomst.

i. Deelnemende partijen en personen verplichten zich om onvoorwaardelijk en onherroepelijk strikte geheimhouding te zullen betrachten omtrent alle informatie die verstrekt wordt.

j. Project informatie verstrekken aan anderen dan deelnemers en participanten is niet toegestaan. Informatieaanvragen van anderen dienen te worden doorverwezen naar Onderwijs On Stage.

DEELNAMEVOORWAARDEN

k. Scholen (en hun leerlingen) kunnen alleen deelnemen indien zij beschikken over een deelnameovereenkomst met VMBO On Stage.

l. Alleen leerlingen van deelnemende scholen kunnen meedoen aan VMBO On Stage.

m. Bedrijven en instellingen kunnen alleen meedoen na aanmelding via de (lokale) website.

n. Voorbereidende en reflecterende activiteiten en leermomenten maken deel uit van het concept VMBO On Stage. Afwijken van de vaste onderdelen van het concept On Stage is alleen toegestaan met instemming van de (landelijk)projectleider.

o. Op de deelnameovereenkomst zijn tevens onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring (AVG) van toepassing.

DOELGROEP

p. Deelnemende jongeren zijn vmbo leerlingen van het regulier onderwijs wiens school beschikt over een deelnameovereenkomst met VMBO On Stage.

q. Deelname van (zorg)leerlingen voor wie intensievere begeleiding nodig kan zijn (zoals o.a. praktijkschool, speciaal en bijzonder onderwijs, taalcentra, lwoo, ISK etc.) in overleg.

r. Het aantal deelnemende leerlingen per regio ligt tussen minimaal 850 en maximaal 1000.

s. Leerlingen kunnen meerdere jaren deelnemen en afkomstig zijn uit de leerjaren 1 t/m 4.

 

 

 

 

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: